mononoke44

70 tekstów – auto­rem jest mo­nono­ke44.

Nie! Milcz.
Nie mil­cz gdy tak mówią. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 27 maja 2014, 21:09

Co dzień o cen­ty­metr prze­su­wa­my próg naszej wytrzymałości. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 11 stycznia 2014, 17:02

Zmęczo­na nap­ra­wianiem wszys­tkiego, wiarą w coś cze­go nie ma, mówieniem o niczym, widze­niem nieis­tniejące­go, cze­kaniem... ciszą..., Zmęczo­na słucha­niem ba­jek, wy­bacza­niem, ciągłym ustępo­waniem, przy­myka­niem oka, masą iluz­ji, stertą słów - ''przep­raszam''. W końcu zo­baczyła, że to co widzi nie is­tnieje, z cza­sem na­wet przes­tała wspo­minać coś, cze­go nig­dy nie było (...) . 

myśl
zebrała 2 fiszki • 3 lipca 2012, 20:10

Bo naj­gorzej, to nie wie­dzieć, co zro­bić z dniem... 

myśl
zebrała 30 fiszek • 25 marca 2011, 16:05

Ale życie nie jest pus­te, w nim prze­cież biją serca. 

myśl
zebrała 41 fiszek • 6 stycznia 2011, 20:12

Co dzień usil­nie szu­kasz szczęścia a szczęście w cier­pli­wości mieszka. 

myśl
zebrała 39 fiszek • 4 stycznia 2011, 13:02

Co dzień o cen­ty­metr prze­suwa­my próg naszej wytrzymałości. 

myśl
zebrała 42 fiszki • 30 grudnia 2010, 13:57

Sko­ro mu­sisz krzyczeć, przek­rzy­kiwać... to znaczy, że nie chcą Cię słuchać. Więc cza­sami pomilcz. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 25 grudnia 2010, 23:56

Nap­rawdę są ta­kie dni, w których ma­my wszystko. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 24 grudnia 2010, 17:03

Przez mo­je realis­tyczne spoj­rze­nie nie dos­trzegę piękna w fikcji. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 21 grudnia 2010, 23:04

mononoke44

Coma - Leszek Żukowski ! x3

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

mononoke44

Użytkownicy
L M N
Kalendarz
Aktywność

28 września 2014, 19:55mononoke44 sko­men­to­wał tek­st Tak głośno mówię a [...]

3 sierpnia 2014, 20:48mononoke44 sko­men­to­wał tek­st Idiotyzm nau­czy­cieli

3 sierpnia 2014, 20:24mononoke44 sko­men­to­wał tek­st Idiotyzm nau­czy­cieli